Sayın Bakanımızın Hitapları

Ulusal ve küresel bağlamda büyük önem kazanan “su” kavramı ve “suyun yönetimi” üzerine farkındalığın oluşturulması,  bütüncül bakış açısının geliştirilmesi yönünde Bakanlık olarak çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bu minvalde kurulan Ulusal Su Bilgi Sistemi’nin (USBS) amacı, oluşturulan milli su envanteri ile karar vericilere destek sağlayarak, ülkemizin su yönetimi politikasını desteklemektir. 

Teknolojik gelişmelere uygun ve coğrafi bilgi sistemi altyapısına sahip USBS ile; suya ilişkin üretilen her türlü verinin bilgi teknolojileri çatısı altında ve ulusal menfaatler gözetilerek en doğru şekilde yönetilmesini hedeflemekteyiz. 

Unutmayalım ki geçmişin bilgisi ile geleceğimiz şekilleniyor.

Suyu bilim ve teknoloji ile buluşturalım, birlikte yönetelim.

 

İbrahim YUMAKLI

Türkiye Cumhuriyeti

Tarım ve Orman Bakanı

 

Vizyon

•    Ülkemizin su verisi toplama ve değerlendirme konusunda gerçekleştirdiği e-dönüşüm ve dijitalleşme çalışmalarına katkı sağlaması,
•    Ülkemizin dünyada örnek olarak gösterilebilecek, teknolojik gelişmelere uygun ve kapsamlı bir Su Bilgi Sistemi’ne sahip olması.
 

Misyon

•    Su kaynaklarını tanımlayan ve etkileyen bütün bileşenler (taşkın, iklim, kuraklık gibi) dikkate alınarak bütüncül değerlendirilmesi,
•    Ülkemizin milli su envanterine destek vererek, Ulusal Su Yönetimi Politikasına yön verilmesi,
•    Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda, tüm kullanıcıların ihtiyacına cevap verecek içerik ve standartlarda, güvenli ve etkin veri paylaşımının sağlanması,
•    Ülkemizde su ile ilgili mükerrer üretilen veya hiç üretilmeyen verilerin tespit edilmesi.
 

Hakkımızda

Türkiye’de bilişim, bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi üzerine çalışmalar 1990’lı yıllardan bu yana farklı projeler kapsamında devam etmiştir. Bu konudaki birikimlerin nihai sonucu e-dönüşüm Türkiye Projesi çerçevesinde hazırlanan 2005 - 2018 Bilgi Toplumu Stratejisidir. 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile birlikte ülkemizin bilgi toplumu olma yolunda ortaya koyduğu bu orta ve uzun vadeli stratejiler ışığında, vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturulması hedeflenmiştir.
Su, küresel ölçekte ülkeler için ekonomik, stratejik ve yaşamsal olarak çok büyük bir önem teşkil etmektedir. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 421.Maddesi (ç) bendinde Ulusal Su Bilgi Sistemini (USBS) kurma görevi, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Dünyada su bilgi sistemine sahip az sayıda ülke bulunduğu göz önüne alındığında, ülkemiz USBS ile sayılı ülkelerden biri olacaktır.
Ancak yasal hüküm ve kararların ötesinde “su” konusu yalnızca kanun hükmüyle yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarını değil, aynı zamanda ulusal ve yerel ölçekte faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşları, özel sektör katılımcılarını ve vatandaşları doğrudan ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bu sebeple çok farklı alanlardan ve kurumlardan paydaşlar USBS’ye katılım göstermektedir.
Bu minvalde, misyon ve vizyonumuz doğrultusunda Ulusal Su Bilgi Sistemi kurulum çalışmaları 2013 yılı içerisinde fizibilite etüdü, 2015 yılında analiz ve ön tasarım, ve 2015 yılından 2017 yılının sonuna kadarki süreçte Tasarım ve Geliştirme Çalışmaları (Faz I) tamamlanmıştır. USBS’nin 2017 yılı sonu itibari ile kurulumu tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Sistemin Yaygınlaştırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması (Faz II) çalışmaları 2018 – 2019 yılları arasında yürütülmüştür. İleri Geliştirme (Faz III) çalışmaları ise 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olup, 2024 yılı ilk çeyreğinde  tamamlanması öngörülmektedir. 
USBS’nin kurulumunun tamamlanmasını takiben yapılacak sistem yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, sistem ömrü boyunca devam edecek bir süreçtir. Ayrıca su ile ilgili paydaş sayısının fazlalığı nedeniyle, daha sonraki yıllarda da kartopu etkisi şeklinde USBS kapsamının büyüyerek devam edeceği düşünülmektedir.
 

Ulusal Su Bilgi Sistemi Altyapısı

Ulusal Su Bilgi Sistemi:
•    Kurumsal Veri Yolu ile tüm sistemlerle entegrasyon yeteneği,
•    Konumsal veri analiz yeteneği,
•    Mekânsal bilgiyi kullanan İş Zekâsı sistemi,
•    Uygulama Geliştirme Altyapısı ile sürekli genişleyebilme
özellikleri ile ileri düzey, sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir altyapıya sahiptir.

Ulusal Su Bilgi Sisteminin İşlevi ve Getirdiği Yenilikler Nelerdir?

•    Ulusal Su bilgi Sistemi verilerin tek merkezden sunumunu ve paylaşılmasını mümkün kılmaktadır.
•    Su ile ilgili veriler ya kurum idari yapılanmasına göre ya da tamamen kurumun kendi ihtiyaçlarına göre üretilmekte ve değerlendirilmektedir. Oysaki su kendi doğal sınırı olan havza bazında değerlendirilmelidir. USBS ile bu veriler havza bazlı ve bütüncül olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, USBS sayesinde farklı kurumlar tarafından yürütülecek tüm faaliyetlerin ortak takibi gerçekleştirilebilmektedir ve paydaş kurumlar, kendi sorumluluğundaki faaliyetlerin takibini yalın bir ekran üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
•    Sistem üzerinde oluşturulan arayüzler ile kurumların yürüttüğü faaliyetlere ilişkin gelişme, darboğaz ve öneriler raporlanmakta ve iş zekası üzerinden analiz edilebilmektedir. Ayrıca, iş zekası üzerinden oluşturulan raporlamalar ile verilerin farklı açılardan ve kısa zamanda değerlendirilmesi sağlanmaktadır.
•    USBS çalışmaları kapsamında, verilerin birbiriyle etkileşimini sağlayan özet raporların sunulduğu Yönetici Ekranları geliştirilmiştir.
•    Genel Müdürlüğümüz çalışmaları ile ivme kazanan ve su kalitesinin belirlenmesinde en önemli gösterge olan biyolojik kalite bileşenleri ve izleme sonuçları USBS ile standart hale getirilmiştir.  40.000 civarında biyolojik izleme unsuru kayıt altına alınarak sucul flora fauna envanteri oluşturulmuş, standart veri toplanması ve değerlendirilmesi sağlanmış, biyolojik  ve ekolojik kalite hesaplaması otomatize edilmiştir.
•    Suyun nihai kalitesi kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik izleme sonuçlarının bütüncül değerlendirilmesi ile belirlenmektedir. Bu çerçevede kimyasal izleme parametrelerinin standardizasyonu, biyolojik izlemelerin standardizasyonu ve sistematik değerlendirilmesi sağlanarak bütüncül ekosistem yaklaşımı ve hidromorfolojik izleme anketleri hazırlanarak sistem üzerinden veri toplanması ve değerlendirilmesi sistemsel olarak oluşturulmuştur. Ekolojik kalite her unsur dikkate alınarak, su kütlesi ve/veya izleme noktası bazında, anlık veya zaman aralığı için otomatik hesaplanarak yayınlanabilmektedir. Sistemde toplanan izleme verileri değerlendirilerek zamana göre su kalitesindeki değişim ortaya koyulmaktadır. 
•    Genel Müdürlüğümüz içme suyu kayıplarını ortaya koymak amacıyla belediyelerden her sene düzenli olarak veri talep etmektedir. Türkiye ölçeğinde su kayıplarının analizi Coğrafi Bilgi Sistemleri formatında USBS üzerinden yapılmaktadır. USBS ile veri sistematik ve hatalı girişleri önleyecek şekilde toplanmaktadır. Ayrıca verinin bir arayüz üzerinden girişi belediye personeli için de kolaylık sağlamaktadır. İş zekası üzerinden  içme suyu kayıplarına ilişkin görselleştirme ile oluşturulan özet tablolar analiz edilmektedir.
•    Sektörel tahsis projeleri kapsamında oluşturulan planların, gerçekleşen su tahsisleri ile yıllık kıyaslanarak takip edilmesine olanak sağlanmıştır.

USBS çalışmalarının kısa, orta ve uzun dönem hedefleri nelerdir?

•    Ulusal düzeyde teknolojik gelişmelere de uygun coğrafi bilgi sistemi altyapısına sahip bir Ulusal Su Bilgi Sisteminin oluşturulması,
•    Kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlusu oldukları su verilerine bir bütün dâhilinde, doğru ve güncel olarak, ortak bir altyapı üzerinden, kısa zamanda, kullanıcılara tanımlanan yetki çerçevesinde erişim ve paylaşımının sağlanması,
•    Su verilerinin hem ulusal hem de uluslararası platformlarda, tüm kullanıcıların ihtiyacına cevap verecek içerik ve standartlarda, güvenli ve etkin paylaşımının sağlanması,
•    Kurumlar arası idari ve teknik birlikte çalışabilirliğin sağlanması,
•    Suyun doğal sınırı olan havza bazında ve bütün etkenleri (miktar, kalite, kullanım, taşkın, kuraklık gibi) dikkate alınarak bütüncül yönetimine hizmet edilmesi,
•    Suya ait dikkate alınması gereken bütün parametrelerin belirlenmesi, mükerrer üretimlerin engellenmesi, ölçümü yapılmayan verilerin ortaya çıkarılarak üretiminin sağlanmasıdır.